Dansk Fragt- og Banemærkeklub
HOME | OM KLUBBEN | MEDLEMSKAB & KONTINGENT | ARRANGEMENTER | ARTIKLER | LINK | MEDLEMS LOGIN | DEUTSCH | ENGLISH

Tidligere arrangementer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jernbanesamlermarked i Valby. Af Hans Andersen.
d. 8. oktober 2017 .
deltog klubben i Dansk Jernbane-Klubs jernbanesamlermarked i Valby Kulturhus. Vi har i efterhånden mange år har deltaget i dette arrangement. Så vidt jeg umid-delbart kan bedømme, var der flere besøgende end i 2016, og som jeg også har erfaret tidligere år, kom de fleste besøgende i de første par timer efter åbningen. Efter ca. kl. 13 tyndede det noget ud. Vi fik en del forespørgsler om klubben, om 'Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker', medlemskab, mærker o.s.v, men desværre ingen nye medlemmer. Vi, som deltog, havde en hyggelig dag.

Byttemøde i Odense Af Hans Andersen.
Lørdag d. 2. december 2017 afholdt klubben et byttemøde hos formanden i Odense. Vi var 8 deltagere fra det meste af landet, og der blev flittigt byttet og handlet, og der blev snakket om banemærker, billetter og jernbanehistorie i det hele taget. Midtvejs i mødet fik vi lidt at spise og drikke. Det var en rigtig hyggelig dag, og jeg håber, at aktivitetsudvalget vil lave flere lignende arrangementer.


Endnu et byttemøde i Odense Af Hans Andersen.
Lørdag d. 24. februar 2018 afholdt klubben igen et byttemøde i Odense, denne gang hos Danmarks Jernbanemuseum. Her havde vi lejet mødelokalet ’Filskov’, hvor vi jo i de seneste år også har afholdt klubbens generalforsamling. Vi var hele 15 deltagere, og der blev byttet og handlet godt. Og så var der jo også lejlighed til at se nærmere på museets udstillinger. Klubben gav morgenkaffe og frokost, og i dagens anledning havde klubbens auktionarius Uffe forberedt en ekstra auktion. Jeg synes, det er ret godt klaret, at klubben kan samle hele 15 deltagere til et sådant arrangement, og jeg har forstået, at klubbens arrangementsudvalg vil arbejde for, at byttemøder på Danmarks Jernbanemuseum bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, formentlig i efteråret, da vi jo har generalforsamlingen placeret i april.

Byttemøde hos formanden i Odense. Af Jan Hartvig Petersen.
Lørdag d. 9. november 2016.
mødtes vi i Odense til lidt snakken om banemærker og lidt bytte og handel.
Vi blev en lille gruppe på 4 personer, nemlig Per Vad Nielsen, Niels Dynesen, Mogens Christensen og formanden selv. Mogens havde læst om vores arrangement, og var ikke medlem af vores forening, så dermed blev vi 1 medlem yderligere på denne dag. Dagen gik med at se på samlinger fra primært de fynske baner og tale med Mogens om Langelandsbanen, som er hans store interesse. Midtvejs i mødet fik vi lidt at spise og drikke. Det var en rigtig hyggelig dag med jernbanemærkerne i centrum. Lad os håbe, at vi bliver lidt flere ved næste lejlighed.

Medlemsarrangement i Vojens. Af Jan Hartvig Petersen.

Søndag d. 8. oktober 2016.
mødtes vi i Odense til lidt snakken om banemærker og lidt bytte og handel.
I lighed med for et par år siden var vi på besøg hos Bjarne Seerup i Vojens for at se på hans forskellige jernbaneeffekter. Vi var 5 personer mødt op på banegården i Vojens og så Bjarnes lokomotiv, som han er ved at restaurere. Der er talt om DSB traktor 125, bygget af Frichs i Århus i 1955. Vi håber, at det kan stå så frit tilgæn-geligt uden at blive ødelagt. Derefter kørte vi ud til hans opbevaringssted for hans gamle røde skinnebil. Begge dele blev behørigt fotograferet. Efter dette gik turen til Bjarne hjem og besigtigelse af alle hans gamle ting. Et helt lille lokalt museum fra det sønderjyske. Herefter en vigtig del af dagens program med bytte og handle ba-nemærker mellem de fremmødte. Der er stadig meget materiale, der skifter ejer på en sådan dag. Frokosten havde Bjarne bestilt, og den bestod af en meget lækker pålægskagemand, som var et stort hit, og der var ingen, der gik sultne fra mødet.


Udflugt med Hedelands Veteranbane. Af Hans Andersen.
Dansk Fragt- & Banemærkeklubs 20-års fødselsdag d. 15. oktober 2017.
I anledning af klubbens 20-års jubilæum blev afholdt et en udflugt til Hedelands Veteranbane i Hedehusene. Vi var heldige med vejret: Det var tørvejr og ikke alt for blæsende, og de 12 deltagere mødtes kort før togafgang kl. 1045 ved veteranba-nens stations Hedehusgård. Vores tog blev trukket af det die-selelektriske loko-motiv De danske Sukkerfabrikker (DdS) nr. 24, som er bygget på sukkerfabrik-kernes værksted i Nakskov i 1962. Lokomotivet vejer 12 t. Toget bestod af en hvidmalet såkaldt melisvogn, som fungerede som pakvogn, samt 4 halvåbne personvogne, og en roevogn med bænke. Turen gik gennem det frodige landskab i Hedeland, langs søer, gennem tæt bevoksning, forbi skibakken ved Flintebjerg og over sletteagtigt landskab med græssende kvæg. Efter 5 km. nåede vi endesta-tionen Fem Ege, hvor det var et kort ophold, mens lokomotivet løb om. Tilbage på Hedehusgård besøgte vi veteranbanens museum, hvor mange inter-essante og særprægede lokomotiver er udstillet. Blandt andet så vi et meget lille damploko-motiv, som tidligere kørte på Valby Gasværk. Dette lokomotiv, som har sporvidden 600 mm, er så lille, at der ikke er plads i førerhuset til at skovle kul i fyret. Når der skal fyres, sker det udefra gennem en luge i førerhusets bagvæg! Vi så også en flot istandsat mandskabsvogn fra Vandbygningsvæsenet (VBV D13) og et elektrisk lo-komotiv, som tidligere kørte på Rørdal cementfabrik i Nørresundby. Også det lille, grønne diesellokomotiv fra kryolitminen i Ivigtut, omtalt i medlems-blad nr. 91, side 11-12, var udstillet. Efter besøget i udstillingen var der lejlighed til at deltage i et impro-viseret ’bagagerumsmarked’ på parkeringspladsen, og der blev vist solgt ret godt. Herefter kørte vil til Restaurant Bollini, som ligger lige ved siden af Hedehu-sene station. Her holdt formanden en kort tale i anledning af klubbens 20-års ju-bilæum, og så var der ellers frokost. Og som det er tradition ved klubbens ju-bilæer, var menuen æggekage. Efter en rigtig hyggelig frokost, hvor snakken gik livligt, sluttede vores jubilæumsarrangementet ved 15-tiden.
Jeg synes, vi havde en rigtighyggelig dag. Tak til aktivitetsudvalget for et godt arrangement.

   Til Top